Zálohy na podíl na zisku ve společnosti s ručením omezeným

0:00
04:47

V dnešním podcastu Vám nastíníme, jak lze ve společnosti s ručením omezeným vyplácet zálohy na podíl na zisku.


Chytrý podcast advokátní kanceláře EY Law na téma:

Zálohy na podíl na zisku ve společnosti s ručením omezeným

V dnešním podcastu Vám nastíníme, jak lze ve společnosti s ručením omezeným vyplácet zálohy na podíl na zisku.

Jak jsme vysvětlili již v našem předchozím podcastu, právo na podíl na zisku je jedním z klíčových majetkových práv společníků s ručením omezeným. Společníci se zásadně podílejí na zisku zjištěném v účetní závěrce za předcházející účetní období a schváleném valnou hromadou k rozdělení. Nicméně, právní úprava umožňuje také rozdělení tzv. záloh na podíl na zisku již v průběhu běžícího, tedy dosud neskončeného účetního období či případně i po jeho skončení v době, kdy dosud nebylo valnou hromadou rozhodnuto o rozdělení zisku.

O vyplacení zálohy rozhodují jednatelé, kteří jako statutární orgán společnosti vedou její účetnictví. Není však vyloučeno, aby společenská smlouva společnosti svěřila tuto působnost valné hromadě, anebo aby s valná hromada tuto působnost ad hoc přisvojila, takzvaně atrahovala. V praxi je vhodné zvážit, jaké ujednání společenské smlouvy, a tedy nastavení možného vyplácení záloh, bude pro danou společnost nejvíce praktické.

Zákonným předpokladem pro vyplacení zálohy je vyhotovení mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek zdrojů pro rozdělení zisku. Na rozdíl od řádné či mimořádné účetní závěrky, podle nichž se rozděluje zisk po skončení účetního období na valné hromadě, s mezitímní závěrkou není spojen konec účetního období a uzavírání účetních knih. Je tak vhodným nástrojem, jak si jednatelé mohou v daný okamžik, v dosud neskončeném účetním období, ověřit stav disponibilního zisku společnosti. Je však třeba dodat, že doktrína dospěla i k tomu názoru, že skončí-li účetní období a je vyhotovena řádná nebo mimořádná účetní závěrka, lze vyplatit zálohy i na jejich základě. Takový postup může být praktický v situaci, kdy dochází mezi vyhotovením těchto závěrek a konáním valné hromady k větší časové prodlevě.

Prostřednictvím záloh lze distribuovat nejen nově vytvořený zisk za část účetního období, nýbrž také zisk dosažený v minulých účetních obdobích evidovaný na účtu nerozděleného zisku anebo v rámci fondů použitelných dle uvážení společnosti.

Stejně jako při rozdělování standardního podílu na zisku, i při rozhodování o vyplácení záloh musí být splněn tzv. zákonný bilanční test chránící společnost a její věřitele před kritickým poklesem vlastních zdrojů.  Součet záloh na podíl na zisku tak nemůže být vyšší, než kolik činí suma výsledků hospodaření běžného účetního období a minulých let a dalších fondů tvořených ze zisku, které může společnost použít dle svého uvážení, snížený o příděly do zákonných a kapitálových fondů (které tvoří např. oceňovací rozdíly či příplatky společníků), jakož i fondů, které jsou podle společenské smlouvy nerozdělitelné. Zároveň nesmí dojít k výplatě záloh v takovém rozsahu, kdy by se vlastní kapitál společnosti snížil pod výši jejího základního kapitálu a rezerv tvořených nerozdělitelnými fondy. Zohledněny musí být také případné neodepsané části nákladů na vývoj v aktivech společnosti. A konečně, i v případě záloh na podíl na zisku platí, že společnost je nesmí vyplatit, pakliže by si tím přivodila úpadek.

Při samotném vyplácení záloh musí jednatelé respektovat poměr, v jakém se společníci standardně podílejí na zisku.

Jestliže se po skončení účetního období ukáže, že společnost nedosáhla zisku alespoň ve výši vyplacených záloh, zálohy musí společníci společnosti vrátit, a to nejpozději do 3 měsíců od okamžiku schválení řádné, popřípadě mimořádné účetní závěrky. Stejně tak je potřeba zálohy vrátit v případě, kdy společnost sice vygenerovala dostatek zisku, ale valná hromada rozhodla o tom, že mezi společníky nebude ve výši dosahující vyplacených záloh rozdělen.

Pojďme si zopakovat dnešní téma na kontrolních otázkách 

Otázka první:

Kdo rozhoduje o vyplacení zálohy na podíl na zisku?

Jednatelé společnosti s ručením omezeným postupem podle § 35 zákona o obchodních korporacích.

A otázka druhá:

Na základě jaké účetní závěrky lze vyplatit zálohu na podíl na zisku?

Na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek zdrojů pro rozdělení zisku.

 Děkujeme za Vaši pozornost a budeme se těšit znovu u příští aktuality z oblasti práva obchodních korporací. Na slyšenou!