JUDr. Ing. Ondřej Havránek

Počet vyhledaných dokumentů: 21
Počet vyhledaných dokumentů: 21
 • Výklad praxe

V dnešním podcastu Vám nastíníme, jak lze ve společnosti s ručením omezeným vyplácet zálohy na podíl na zisku.

 • Výklad praxe

Tento podcast Vás seznámí se zákonným postupem rozdělování zisku ve společnosti s ručenímomezeným a s předpoklady pro jeho výplatu společníkům.

 • Výklad praxe

Tento podcast Vás seznámí s příplatkovou povinností společníka společnosti s ručením omezeným a nastíní také problematiku dobrovolných příplatků.

 • Výklad praxe

Tento podcast Vám představí společnickou žalobu a její účel. Podíváme se především na to, kdo ji podává a z jakých důvodů. Podat společnickou žalobu označovanou také jako žaloba derivativní či actio pro socio, je oprávněn každý společník SRO. Jejím p ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si přiblížíme, co je obsahem práva společníka na informace, a jakým způsobem může společník toto své právu vůči společnosti uplatnit.

 • Výklad praxe

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že společenská smlouva společnosti s ručením omezeným může připustit vznik různých druhů podílů. Vytvoření zvláštních druhů podílů umožňuje společníkům nastavit vzájemné vztahy ve společnosti a míru jejich vliv ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu se zaměříme na převod podílu ve společnosti s ručením omezeným vtěleného do cenného papíru, tzv. kmenového listu.

 • Výklad praxe

Většina tuzemských obchodních korporací má formu společnosti s ručením omezeným. V praxi tak dochází poměrně často k převodům podílů v těchto společnostech. Podcast se proto zaměří na postup, jakým lze převést podíl v SRO, a to konkrétně podíl nevtěl ...

 • Výklad praxe

Značná část tuzemských „SROček“ má pouze jediného společníka. Dnes se proto podíváme na to, jak se v takovéto jednočlenné společnosti přijímají klíčová rozhodnutí.

 • Výklad praxe

Neplatnosti usnesení valné hromady se lze dovolávat, pakliže usnesení trpí zákonem vymezenými vadami. Těmito vadami jsou: rozpor usnesení se zákonem, společenskou smlouvu nebo dobrými mravy. Dnes se v podcastu zaměříme na předpoklady a postup, jakým ...

 • Výklad praxe

Zákon obecně vyžaduje jako nezbytnou podmínku pro konání valné hromady její řádné a včasné svolání, ledaže se společníci tohoto práva na řádné a včasné svolání vzdají. Ačkoli to ze zákona neplyne výslovně, každá společnost by měla upravit detailní pr ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu Vám přiblížíme rozhodování společníků mimo valnou hromadu, tzv. rozhodování per rollam.

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si vysvětlíme, kdo a jak svolává valnou hromadu ve společnosti s ručením omezeným.

 • Výklad praxe

Sbírka listin je součástí obchodního rejstříku. Zákon o veřejných rejstřících stanoví výčet dokumentů, které jsou povinně ukládány do sbírky listin obchodního rejstříku. V tomto podcastu se zaměříme na možné právní následky neukládání účetní závěrky ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si vysvětlíme, jakým způsobem může jednatel odstoupit z funkce a kdy mu v důsledku odstoupení funkce zaniká.

 • Výklad praxe

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Jeho úkolem je především společnost obchodně vést, organizovat její činnost a zastupovat ji v právních jednáních navenek. V praxi může vyvstat potřeba obměnit osobu jednatele z mnoha dův ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu se zaměříme na základní předpoklady a nezbytné kroky pro zápis založené kapitálové obchodní společnosti, tedy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, do obchodního rejstříku.

 • Výklad praxe

V tomto podcastu jsme se zaměřili na podmínky, za nichž může soud diskvalifikovat člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce, jakož i na důsledky takového soudního rozhodnutí.

 • Výklad praxe

Již na podzim by měla nabýt účinnosti jedna z klíčových změn, kterou přinese aktuálně schvalovaná novela zákona o obchodních korporacích, a to nová koncepce předpokladů výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným.

 • Novelizace

V tomto podcastu Vám představíme další ze změn, které přináší aktuálně schvalovaná novela zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů. V návaznosti na úpravu předpokladů výkonu funkce členů volených orgánů obchodních korporací, kterou jsme Vám b ...