Nový stavební zákon, díl 3 – Digitalizace

Vydáno:
Pohled: Novelizace
0:00
04:47
Vydáno:
Pohled: Novelizace

Již stavební zákon z roku 2006 v jedné ze svých novel počítal s digitalizací všech povolovacích procesů. Na tyto snahy se navázalo při přípravě nového stavebního zákona Jak se digitalizace promítla do nového stavebního zákona, se dozvíte v třetím dílu nového podcastu.


Již stavební zákon z roku 2006 v jedné ze svých novel počítal s digitalizací všech povolovacích procesů. Na tyto snahy se navázalo při přípravě nového stavebního zákona Jak se digitalizace promítla do nového stavebního zákona, se dozvíte v třetím dílu nového podcastu.

Tuzemská i zahraniční praxe a veřejná diskuze kolem neduhů českého stavebního práva stále jasněji ukazují, že bez digitalizací povolovacích procesů nedojde ke zrychlení stavebního řízení. Ukazuje se to nejen na stále se opakujících pokusech o zkracování různých lhůt, ale i na neustálém deklarování potřeby zrychlovat povolovací procesy v legislativě.

Všechny tyto snahy ale naráží na realitu praxe, která nemá leckdy nástroje v daných lhůtách úkony realizovat. Zároveň veřejné diskuzi chybí i data o činnosti stavebních úřadů, o počtu žádostí, počtu zamítnutých žádostí, skutečné průměrné délce povolovacího řízení, které není pouze odhadováno ze součtu maximálních lhůt podle různých zákonů. Cílem digitalizace stavebního řízení proto je a musí být nejen racionalizace procesů a ulehčení komunikace s úřady stavebníkům, ale i snaha o efektivní a transparentní povolovací řízení na straně stavebních úřadů. Dalším cílem digitalizace postupů podle stavebního zákona musí být získávání dat o průběhu a výsledku povolovacích procesů napříč veřejnou správou, což může vyústit v nutné a potřebné legislativní zásahy s cílem zjednodušit a zrychlit stavební řízení.

Tyto cíle se snaží naplnit i nový stavební zákon tím, že v části sedmé ukotvuje legislativně tzv. informační systémy stavební správy, které by měly využívat nejen stavební úřady, ale i stavebníci. Jde zejména o portál stavebníka, který bude vstupní branou pro všechny stavebníky pro digitální stavební řízení. Dále jde o národní geoportál územního plánování, který bude sloužit k informacím o územních plánech obcí, ale také bude systémem, ve kterém se budou územně plánovací dokumentace projednávat. Dalším informačním systémem je evidence stavebních postupů, která slouží k ukládání všech úkonů stavebních úřadů a dotčených orgánů jako jsou rozhodnutí nebo závazná stanoviska. Evidence elektronický dokumentací slouží stavebním úřadům, dotčeným orgánům a stavebníkům k tomu, aby zde ukládali a nahlíželi do projektové dokumentace k záměru nebo stavbě v reálném čase. Informační systém identifikačního čísla stavby bude sloužit k evidenci záměrů a staveb pro účely všech řízení, které se k danému záměru nebo stavbě povedou. Konečně informační systém stavebního řízení bude samotným informačním systémem stavebních úřadů, které v něm budou jednotně pracovat. To je značný posun oproti dnešnímu stavu, kdy každý stavební úřad užívá pro svou činnost jiný, resp. samostatný systém nepropojený s dalšími systémy veřejné správy.

Digitalizace se stavebníků dotkne také v možnosti podávat žádosti o stavební povolení elektronicky skrze portál stavebníka s tím, že spolu s žádostí bude do evidence elektronických dokumentací nahrána i dokumentace pro povolení záměru, resp. projektovou dokumentaci. Projektovou dokumentaci, tedy dokumentaci zpracovanou povinně projektantem může do systému vložit i projektant. Tuto dokumentaci budou v reálném čase posuzovat jak stavební úřad, tak dotčený orgán. Opadne tak dnešní potřeba vyhotovovat projektovou dokumentaci v několika vyhotoveních s cílem urychlit posuzování ze strany dotčených orgánů. Je-li navíc projektová dokumentace k záměru vložena do systému stavební správy, lze na ní v různých žádostech odkazovat pod příslušným identifikátorem. Jinými slovy, na jedou vloženou projektovou dokumentaci lze v komunikaci se stavebním úřadem a dotčenými orgány vždy odkazovat. Obdobně bude možné žádat i řadu dotčených orgánů o jejich závazná stanoviska.

Nový stavební zákon zároveň počítá s tím, že stavební úřad a dotčené orgány si budou písemnosti doručovat skrze systémy stavební správy jejich vložením do systému. Tím odpadne nutnost stavebníka vše opětovně dokládat k žádosti.

Úspěšné zvládnutí digitalizace stavebního řízení je klíčové pro jeho urychlení a kvalitní rozhodování. Dokud nebudou procesy podle stavebního zákona digitalizovány, nelze ani s jistotou říci, že každý legislativní krok bude mít zamýšlený účinek. Lze proto říci, že úspěch reformy stavebního práva se bude rovnat úspěchu zvládnutí digitalizace stavebního řízení.

V dalším dílu našeho podcastu se zaměříme na reformu stavebních úřadů a zodpovíme si otázku, kde stavební úřady nalezneme, a o jakých záměrech a stavbách budou na různých úrovních rozhodovat.

Pojďme si zopakovat dnešní téma na kontrolních otázkách 

Otázka první:

Co přinese digitalizace stavebního práva?

Urychlení povolovacího procesu zjednodušením komunikace s úřady. Přesná data o průběhu stavebního řízení na různých úrovních a reálná data o chybách a slabinách povolovacího procesu.

A otázka druhá:

Lze podat žádost na stavební úřad elektronicky?

Ano, stavebník může žádost na stavební úřad podat i elektronicky. Spolu s žádosti musí vložit do systému projektovou dokumentaci. Projektovou dokumentaci může do systému vložit i projektant.

Děkujeme za Vaši pozornost a budeme se těšit u dalšího chytrého podcastu z oblasti stavebního práva. Na slyšenou!