Vydáno:
Pohled: Novelizace
0:00
04:47
Vydáno:
Pohled: Novelizace

Až do konce roku 2023 musely účetní jednotky vést účetnictví pouze v českých korunách. To se však změnilo od 1. ledna 2024 zavedením funkční měny, které přinesla do českého účetnictví zásadní změny. V podcastu si vysvětlíme možnost využívání funkční měny a jaké výhody a nevýhody s tím souvisí. 


Až do konce roku 2023 musely účetní jednotky vést účetnictví pouze v českých korunách. To se však změnilo od 1. ledna 2024 zavedením funkční měny, které přinesla do českého účetnictví zásadní změny. V podcastu si vysvětlíme možnost využívání funkční měny a jaké výhody a nevýhody s tím souvisí. 

Co předcházelo zavedení funkční měny do českého účetnictví? 

Všechny účetní jednotky působící v České republice měly povinnost vést účetnictví výhradně v českých korunách do konce roku 2023. Toto ustanovení však mohlo vybraným firmám přinášet značné problémy. Zpravidla se jednalo o subjekty, které obchodovaly převážně se zahraničními partnery. Dané problémy spočívaly jednak ve vedení účetnictví, ale zejména v kurzových rizicích, kterým musely čelit. Vzhledem k turbulentnímu ekonomickému prostředí se tak mnoho firem, které byly zodpovědně řízeny, snažilo zajistit proti uvedeným rizikům. Zajištění proti měnovému riziku však bylo a je značně nákladná záležitost, která snižuje ekonomický profit z realizované obchodní transakce. Tato skutečnost se stala jedním z důvodů, proč byla zavedena funkční měna do českého účetnictví.  

Pojem „funkční měna“ byl začleněn do zákona o účetnictví v souvislosti s jeho novelou, která platí od 1. ledna 2024. Podstatou funkční měny je umožnit účetním jednotkám používat pro účtování ekonomických transakcí i jinou měnu, než je výhradně česká koruna. Touto jinou měnou může být pouze funkční měna. Jedná se o takzvanou měnu primárního ekonomického prostředí. Kromě zákona o účetnictví byla funkční měna začleněna současně i do prováděcí vyhlášky k účetnictví a českých účetních standardů.  

Co se rozumí měnou primárního ekonomického prostředí?  

Měnou primárního ekonomického prostředí je měna, která za prvé nejvíce ovlivňuje prodejní ceny produktů příslušné účetní jednotky. Danými produkty obecně rozumíme prodávané výrobky, dodávané zboží či poskytované služby. Za druhé se však může jednat o takovou měnu, která zásadním způsobem ovlivňuje pořizovací cenu nakupovaných vstupů. Těmito vstupy mohou být zejména materiál, práce, nakupované energie, služby a podobně.  

Pokud tedy účetní jednotka využívá namísto české koruny jinou měnu, kterou lze označit za měnu primárního ekonomického prostředí, může si zvolit tuto funkční měnu a v ní vést své účetnictví. V současné době však zákonodárce omezil výběr zvolené měny výhradně na euro, americký dolar či britskou libru. Jiný druh měny si účetní jednotka zatím nemůže zvolit. Je však možné, že se s příchodem nového zákona o účetnictví situace radikálně změní a zákonodárce umožní využívat účetní jednotce jakoukoliv fiat měnu, která naplňuje uvedené znaky.  

Kdy je možné přejít na vedení účetnictví ve funkční měně? 

Na funkční měnu může účetní jednotka přejít výhradně k prvnímu dni účetního období. Postup, jak správně začlenit funkční měnu do účetnictví, upravuje prováděcí vyhláška. Zároveň musí účetní jednotka tuto skutečnost oznámit i v příloze k účetní závěrce, respektive výroční zprávě v předcházejícím účetním období. Je tomu tak z důvodu, aby informovala uživatele účetních informací o této skutečnosti. 

Jak jsme si již řekli, účetní jednotky nemají povinnost účtovat ve funkční měně, pokud o tuto možnost nemají zájem. Mohou i nadále vést své účetnictví v českých korunách. V případě, že účetní jednotka povede své účetnictví v euru, americkém dolaru či britské libře, může znatelným způsobem minimalizovat rizika vyplývající z kurzových rozdílů. To ji současně umožní nabízet své produkty za konkurenceschopnější cenu, neboť nebude muset zohledňovat kurzová rizika v ceně svých produktů. Na druhé straně však účetní jednotka narazí na jistá úskalí z pohledu daňového systému, kdy například u daně z přidané hodnoty bude muset průběžně přepočítávat veškeré relevantní transakce na české koruny.  

 

Zopakujme si dnešní téma na kontrolních otázkách. 

 

1. Může účetní jednotka zvolit za funkční měnu jakoukoliv fiat měnu? 

Nikoliv, v souladu s aktuální právní úpravou platnou pro rok 2024 může jako funkční měnu zvolit pouze euro, americký dolar či britskou librou. 

2. Může si účetní jednotka zvolit jako funkční měnu euro za předpokladu, že většina její ekonomické aktivity z pohledu vstupů a výstupů spočívá výhradně na území České republiky? 

Bohužel to není možné. Účetní jednotka je oprávněna účtovat v jiné měně, jako je euro, americké dolary nebo britská libra, než v českých korunách, pokud je tato měna tak zvanou měnou primárního ekonomického prostředí. To znamená, že se jedná o měnu, která nejvíce ovlivňuje prodejní ceny produktů účetní jednotky (výrobky, zboží a služby) či na druhé straně zásadním způsobem ovlivňuje pořizovací cenu nakupovaných vstupů. 

3. Musí účetní jednotka zvolit za funkční měnu euro, pokud dodává své produkty výhradně obchodním partnerům, kteří mají sídlo v Německu? 

Účetní jednotka tuto povinnost nemá. Může stále účtovat v českých korunách. Účtování veškerých hospodářských transakcí ve funkční měně, tedy měně primárního ekonomického prostředí, může být pouze její dobrovolnou volbou. Výhodou účtování ve funkční měně spočívá v možném zjednodušení vedení účetnictví a možnosti eliminace případných kurzových rizik.