Flexibilní novela zákoníku práce na obzoru

0:00
04:47

V tomto podcastu se zaměříme na některé body nově představené novely zákoníku práce, jejímž cílem je zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů, a jenž by měla nabýt účinnost nejpozději od prvního ledna 2025.


V tomto podcastu se zaměříme na některé body nově představené novely zákoníku práce, jejímž cílem je zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů, a jenž by měla nabýt účinnost nejpozději od prvního ledna 2025.

Po dlouhých diskuzích představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí další velkou novelu zákoníku práce, která by měla přinést důležité změny do pracovněprávních vztahů. Novela reaguje na potřeby moderního trhu práce a některé požadavky zaměstnavatelů a zaměstnanců. Obecně by novela měla zvýšit flexibilitu v zájmu všech zúčastněných stran.

Navržená novela by se měla dotknout celé řady oblastí napříč zákoníkem práce, a to včetně dlouho neupravovaného vzniku a skončení pracovního poměru. V případě vzniku pracovního poměru by mělo dojít k prodloužení nejdelší možné zkušební doby. Stávající tříměsíční limit pro délku sjednané zkušební doby by měl být prodloužen na čtyři měsíce. V případě vedoucích zaměstnanců by mělo dojít k prodloužení zkušební doby ze současných šesti měsíců na měsíců osm.

Naopak u výpovědní doby novela navrhuje zkrácení na pouhý jeden měsíc, a to v případě výpovědi z důvodu pochybení na straně zaměstnance. V ostatních případech by měla být nadále zachována dvouměsíční výpovědní doba. Nově by ale výpovědní doba vždy začínala běžet už ode dne doručení výpovědi druhé straně, už by se nečekalo na první den dalšího kalendářního měsíce.

V souvislosti se skončením pracovního poměru by novela měla zpřesnit nároky zaměstnanců při neplatném rozvázání pracovního poměru. Dále by měla zavést novou úpravu nároku na zvláštní náhradu v případě skončení pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Tuto zvláštní náhradu by zaměstnancům měli poskytovat přímo zaměstnavatelé, kterým by měla být následně refundována z jejich zákonného pojištění.

Na základě novely by mělo dojít k dalšímu zlepšení v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pro rodiče malých dětí. Tito zaměstnanci by nově mohli v době čerpání rodičovské dovolené uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti na stejný druh práce, jaký vykonávali před odchodem. Zároveň by těmto zaměstnancům měl být zaručen návrat na jejich „židli“, tedy na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště jako před odchodem na rodičovskou dovolenou, a to za podmínky, že se do práce vrátí do dvou let věku dítěte.

Poměrně revoluční změnou je nová možnost zaměstnance rozvrhovat si pracovní dobu samostatně, pokud se na tom se zaměstnavatelem dohodnou. Další změnou v oblasti pracovní doby má být možnost zaměstnavatele zkrátit denní odpočinek zaměstnanců na pouhých šest hodin, a to v případě mimořádných událostí a havarijních stavů. Zkrácený denní odpočinek by poté měl být zaměstnancům nahrazen následující den, jako je tomu doposud.

Novela by měla dále rozšířit okruh případů, ve kterých si zaměstnavatel a zaměstnanec budou moct dohodnout výplatu mzdy v jiné měně než v českých korunách, umožnit výkon lehkých prací mladistvým od čtrnácti let věku v době hlavních letních prázdnin, a to i bez ukončeného základního vzdělání, nebo upravit výpočet průměrného výdělku při změně týdenní pracovní doby.

Uvedené změny zákoníku práce nejsou úplné a jejich podoba se velmi pravděpodobně bude ještě během legislativního procesu měnit. Dle plánu Ministerstva práce a sociálních věcí by tato novela měla nabýt účinnosti 1. ledna 2025. Tento termín je však velice ambiciózní, a to i s ohledem na to, že k navrhovaným bodům již nyní existuje celá řada připomínek. I tak by zaměstnavatelé měli této novele věnovat dostatečnou pozornost, jelikož může do pracovněprávních vztahů přinést významné změny.

Pojďme si zopakovat dnešní téma na kontrolních otázkách 

Otázka první:

K jakým změnám by mělo dojít v souvislosti se vznikem a skončením pracovního poměru?

Na základě novely by mělo dojít k prodloužení zkušební doby a ke zkrácení výpovědní doby.

Otázka druhá:

Mělo by dojít ke změnám v oblasti slaďování pracovního a rodinného života?

Ano. Novela počítá s dalším zlepšením v oblasti slaďování rodinného a pracovního života rodičů malých dětí. Konkrétně se jedná o možnost uzavřít dohodu na stejný druh práce, který zaměstnanec vykonával před odchodem na rodičovskou dovolenou, a dále o návrat na stejnou „židli“ jako před odchodem na rodičovskou dovolenou do dvou let věku dítěte.

A konečně otázka třetí:

Jaký je současný stav představené novely zákoníku práce?

Nyní je v legislativním procesu, plánovaná účinnosti je od 1. ledna 2025.

 Děkujeme za Vaši pozornost a budeme se těšit znovu u příští aktuality z oblasti pracovního práva. Na slyšenou!