Právo - strana 4

Počet vyhledaných dokumentů: 80
Počet vyhledaných dokumentů: 80
 • Judikatura
Vydáno: 18. 11. 2022 Délka: 10:36

Aktuální podcast k nedávnému rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu, které se vyjadřuje k významné otázce, a to odlišně od dříve judikovaného právního názoru.

 • Novelizace
Vydáno: 18. 11. 2022 Délka: 5:36

Evropská komise hodlá zaujmout tvrdší postoj proti zneužívání dětí na internetu. Za tímto účelem představila legislativní návrh, který je podle kritiků značně kontroverzní. Bojovat proti této závažné kriminalitě je určitě správné. Nezachází však Komi ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu si vysvětlíme, jakým způsobem může jednatel odstoupit z funkce a kdy mu v důsledku odstoupení funkce zaniká.

 • Novelizace
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 6:50

Jak zamezit šíření teroristického obsahu online? Evropské státy se rozhodly jít cestou přísné regulace. V České republice proto vzniká zákon, podle kterého bude mít policie pravomoc nařídit odstranění takového obsahu z internetu. A poskytovatelé inte ...

 • Judikatura
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 11:11

Rozmohl se nám tady takový nešvar. Akcionáři akciových společností a společníci společností s ručením omezeným se hrozně rádi překvapují na valných hromadách. Nejinak tomu bude i v dnešním podcastu.

 • Výklad praxe

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Jeho úkolem je především společnost obchodně vést, organizovat její činnost a zastupovat ji v právních jednáních navenek. V praxi může vyvstat potřeba obměnit osobu jednatele z mnoha dův ...

 • Výklad praxe

V tomto podcastu se zaměříme na základní předpoklady a nezbytné kroky pro zápis založené kapitálové obchodní společnosti, tedy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, do obchodního rejstříku.

 • Judikatura
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 9:58

Nedávný podcast o malém akcionářském překvapení popisoval případ, kdy kvalifikovaný akcionář doručil společnosti žádost o doplnění pořadu valné hromady jen několik dnů před jejím konáním, aby tím překvapil menšinového akcionáře až na valné hromadě. V ...

 • Judikatura
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 7:52

Nespokojenost akcionáře s odměňováním členů orgánů ve „své“ akciové společnosti.

 • Výklad praxe

V tomto podcastu jsme se zaměřili na podmínky, za nichž může soud diskvalifikovat člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce, jakož i na důsledky takového soudního rozhodnutí.

 • Novelizace

V tomto podcastu Vám představíme další ze změn, které přináší aktuálně schvalovaná novela zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů. V návaznosti na úpravu předpokladů výkonu funkce členů volených orgánů obchodních korporací, kterou jsme Vám b ...

 • Výklad praxe

Již na podzim by měla nabýt účinnosti jedna z klíčových změn, kterou přinese aktuálně schvalovaná novela zákona o obchodních korporacích, a to nová koncepce předpokladů výkonu funkce jednatele společnosti s ručením omezeným.

 • Judikatura
Vydáno: 18. 7. 2022 Délka: 10:19

Kdy je záležitost navržená kvalifikovaným akcionářem účinně zařazena na pořad valné hromady? Je již doručením žádosti navržená záležitost na pořad valné hromady doplněna a lze o ní hlasovat? Anebo je třeba, aby představenstvo o doplnění pořadu valné ...

 • Výklad praxe

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Nejen, že společnost zastupuje navenek, tedy za ni uzavírá smlouvy a jinak právně jedná. Jeho povinností je také společnost obchodně vést a organizovat její chod. Za řádný výkon své funk ...

 • Judikatura
Vydáno: 15. 6. 2022 Délka: 10:32

Notářský zápis a z toho vyplývající důležitost v rozlišování hmotného a procesního práva.

 • Judikatura
Vydáno: 17. 5. 2022 Délka: 8:53

Může se třetí osoba úspěšně dovolat vůči společnosti omezení jednatelského oprávnění zakotveného ve společenské smlouvě?

 • Judikatura
Vydáno: 13. 4. 2022 Délka: 10:22

Vede nezaplacení soudního poplatku za společnickou žalobu automaticky k zastavení řízení, anebo je soud povinen žalobu přesto projednat a věc rozhodnout?

 • Novelizace
Vydáno: 16. 2. 2022 Délka: 7:42

V audio příspěvku se zaměřím na institut zastavování takzvaných marných bagatelních exekucí, který je součástí novely exekučního práva provedené zákonem č. 286/2021 Sb., s nabytím účinnosti od 1. 1. 2022.

 • Judikatura
Vydáno: 19. 1. 2022 Délka: 10.:24

V tomto podcastu se budeme zabývat otázkou, jaký vliv má neúčast akcionáře na valné hromadě na jeho právo obdržet od společnosti vysvětlení, tj. obdržet informace, které se týkají společnosti. Jinými slovy: Je společnost povinna požadované vysvětlení ...

 • Novelizace
Vydáno: 21. 12. 2021 Délka: 8:43

V audio příspěvku se zaměřím na nejvýznamnější legislativní změny exekučního práva provedené zákonem č. 286/2021 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2022.