JUDr. Hana Skalická, Ph.D., BA

Počet vyhledaných dokumentů: 22
Počet vyhledaných dokumentů: 22
 • Judikatura
Vydáno: 7. 5. 2024 Délka: 09:14

Rozsudek krajského soudu, číslo jednací 51 Af 12/2023-68 se zabývá otázkou, zda je v důsledku chybného vyplnění elektronického průvodního dokladu, takzvaného „e-AD“, možné zboží v tomto dokladu omylem neuvedené považovat za uvolněné do volného daňové ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 4. 2024 Délka: 11:16

Komentář k usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z 13. února 2024, čj.: 8 Afs 296/2020-133 Toto usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se zabývá tím, zda správce daně má při stanovení daně na základě daňové kontroly z ...

 • Judikatura
Vydáno: 29. 2. 2024 Délka: 08:19

Pokud správní soudy nařizují (mimo jiné při přezkumu daňových rozhodnutí) ústní jednání, musík tomuto jednání účastníky řízení předvolat. Účastníkům by měl být poskytnut čas k přípravě najednání přiměřený povaze věci, podle soudního řádu správního al ...

Vydáno: 19. 1. 2024 Délka: 07:46

Podle § 148 odst. 5 daňového řádu se desetiletá prekluzivní lhůta pro stanovení daně neprodlužuje. Změní na tom něco ustanovení § 41 soudního řádu správního, podle kterého tato lhůta po dobu řízení před správním soudem neběží? A jak to bylo ještě za ...

 • Judikatura
Vydáno: 21. 11. 2023 Délka: 09:10

Finanční správa dlouhá léta zastává výklad, že dodatečné daňové přiznání na daň nižší je potřeba podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňový subjekt zjistil důvody pro podání dodatečného daňového přiznání. Pokud daňový subjekt tut ...

 • Judikatura
Vydáno: 23. 10. 2023 Délka: 11:39

Správce daně doměřil Krkonošským papírnám daň z příjmů právnických osob z důvodu zneužití práva, ke kterému mělo dojít účelovou emisí a následným úpisem tak zvaných korunových dluhopisů. Jak tuto otázku posoudily správní soudy se dozvíme v tomto podc ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 9. 2023 Délka: 9:44

Obec Řepov vydala obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou zvýšila daň z nemovitých věcí pouze selektivně vybraným pozemkům některých podnikatelských subjektů. Je takové jednání obce diskriminační? P ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 7. 2023 Délka: 7:12

Právnická osoba převedla na soukromý účet svého jediného jednatele a společníka finanční prostředky. Jelikož v České republice je hodně jednočlenných s. r. o., jedná se o poměrně běžný jev. Finanční úřad převod těchto prostředků považoval za příjem j ...

 • Judikatura
Vydáno: 16. 6. 2023 Délka: 8:41

Podívejme se společně na situaci, kdy právnická osoba podala přihlášku k dobrovolné registraci k DPH a správce daně ji zamítl. Z jakých důvodů byla žádost zamítnuta? Jaké informace nad rámec vyplněné přihlášky správce daně požadoval a jak se k této p ...

 • Judikatura
Vydáno: 22. 5. 2023 Délka: 11:02

Příspěvek se věnuje dopravě zboží podléhající spotřební dani za situace, kdy na dokladu o dopravě jsou uvedeny některé chybné údaje. Celní úřady v takových případech mnohdy považují zboží za dopravované bez příslušného dokladu. To má za následek zaji ...

 • Judikatura
Vydáno: 25. 4. 2023 Délka: 9:50

V tomto příspěvku se vrátíme k podvodu na DPH – tentokrát se na něj podíváme z pohledu toho, co musí správce daně prokázat, aby mohl doměřit daň z titulu podvodu na DPH, respektive aby s takovým doměrkem obstál v soudním přezkumu.

 • Judikatura
Vydáno: 17. 3. 2023 Délka: 8:54

V tomto příspěvku si shrneme závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2023, číslo jednací 3 Afs 14/2021-63 o tom, jak správce daně a soudy posoudily situaci, kdy se v obchodním řetězci stal podvod na DPH a daňový subjekt tvrdil, že o ...

 • Judikatura
Vydáno: 20. 2. 2023 Délka: 10:24

V tomto příspěvku si shrneme závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. července 2022, čj.: 3 Afs 8/2020-41, v němž se dozvíme, zda může mít vliv na běh prekluzivní lhůty pro stanovení daně, když správce daně vykonává vyhledávací činnost p ...

 • Judikatura
Vydáno: 19. 1. 2023 Délka: 6:35

Když daňový subjekt navrhne správci daně při daňové kontrole provedení důkazů v režimu utajovaných informací, jak se má zachovat správce daně? Má, či musí důkazy provést, anebo nikoli? Nejen tuto otázku řešil Nejvyšší správní soud v rozsudku, jehož k ...

 • Judikatura
Vydáno: 14. 12. 2022 Délka: 6:47

Když svědek onemocní, může správce daně provést výslech i u něj doma či na jiném místě, než je finanční úřad? A musí daňový subjekt znát svého dodavatele pro uplatnění výdajů u daně z příjmů? Nejen tyto otázky řešil Nejvyšší správní soud v rozsudku, ...

 • Judikatura
Vydáno: 18. 11. 2022 Délka: 5:02

V tomto případě soudy posuzovaly situaci, kdy správce daně s daňovým subjektem měly spor o tom, zda lze uplatnit odpočet DPH ze zboží, které bylo z Polska převezeno na Slovensko a ze Slovenska následně zpět do Polska, to vše za použití českého DIČ.

 • Judikatura
Vydáno: 20. 10. 2022 Délka: 12:26

V tomto případě soudy posuzovaly situaci, kdy správce daně s daňovým subjektem měly spor o tom, v jakém rozsahu zaměstnanci daňového subjektu vykonali práci, a dále o neurčitost vyplacené mzdy. Daňový subjekt byl vyzván k prokázání této skutečnosti, ...

 • Judikatura
Vydáno: 15. 9. 2022 Délka: 9:48

Pokud používáte automobil k podnikání, pak z jeho pořízení zřejmě uplatňujete nárok na odpočet DPH stejně jako odpočet DPH z pohonných hmot či dalších výdajů se služebním automobilem spojeným – např. z oprav tohoto automobilu. V tom případě jste povi ...

 • Judikatura
Vydáno: 18. 8. 2022 Délka: 12:32

V praxi se běžně setkáváme s tím, že při daňové kontrole daně z příjmů a daně z přidané hodnoty správce daně zpravidla určitý náklad posoudí shodně – buď uzná, že se jedná o daňově uznatelný náklad z pohledu daně z příjmů a že odpočet DPH byl oprávně ...

 • Judikatura
Vydáno: 18. 7. 2022 Délka: 13:05

Může správce daně odmítnout návrh daňového subjektu na výslech svědka, který by měl dosvědčit, že prováděl pro obchodní korporaci určité práce, ačkoli ze zprávy OSSZ vyplývá, že nebyl v její evidenci jako zaměstnanec této korporace? Pojďme si dnes sh ...